ارزیابی اولیه وضعیت پایه رویشی پسته (1#) کاشته شده در نقاط مختلف کشور بر اساس نظر کارشناسان و باغداران

سازمان تحقیقات ترویج و آموزش کشاورزی

موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

معاونت تحقیقات کنترل و گواهی نهال

نگارش: مهدی رضائی
همکاران: مجتبی علیزاده فرد درآباد، مریم خطیب، هادی اصغری، محمد تابعی، حمیدرضا طحانیان، رضا ستوده، سلمان عبدی
ویراستار: دکتر عبدالرضا کاوند

فهرست مطالب

1- مقدمه

پایه رویشی پسته(#1) یک پایه هیبریدی است که به وسیله دکتر Lee L.Shworth در دانشگاه کالیفرنیا معرفی شد. این پایه حاصل از تلاقی رقم آتلانتیکا( به عنوان والد مادری ) و اینتگریما( به عنوان والد پدری) است. دلیل استقبال از این پایه ویگور برتر و تحمل بالا نسبت به بیماری ها ،شوری و سرما می باشد(جدول 1).

این پایه معمولا در بهار کاشته شده و سه یا چهار ماه بعد پیوند میشود یا در تابستان و پاییز کاشته شده و بهار آینده پیوند میشود. تکثیر این پایه از طریق جنسی (بذر) و غیر جنسی (ریزازدیادی) انجام میشود. در روش تکثیر با بذر، گرده رقم اینتگریما جمع آوری و در محیط سرد نگهداری شده و سپس در موعد گلدهی رقم آتلانتیکا در محیط کنترل شده (مانند گلخانه) عمل گرده افشانی به صورت مصنوعی انجام میشود. در روش ریزازدیادی از جوانه جانبی به عنوان ریزنمونه جهت تکثیر انبوه استفاده میشود.

در سالهای اخیر این پایه به کشور وارد شده و پس از تکثیر به طریق ریزازدیادی در اختیار متقاضیان قرار داده شده است. همانند هر پایه رویشی دیگر این پایه نیز دارای موافقان و مخالفانی بوده که هر کدام دلایل خاص خود را مطرح میکنند. کیفیت پایه رویشی پسته از ابتدا جزء دغدغههای مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال بود. بنابراین با در کشور، این مجموعه (#1) صدور مجوز تولید پایه رویشی پسته و افزایش تقاضا برای استفاده از پایه رویشی پسته در شش استان که مجموعا (#1) خریدار پایه رویشی پسته20 اقدام به جمع آوری اطلاعات در قالب فرم نظر سنجی از گیرایی پیوند، ، پایه خریداری نموده بودند، کرد. شاخص های اصلی این نظرسنجی وضعیت استقرار پایه 62265 سرمازدگی، میزان رضایت مشتری و دیگر ویژگیهای این پایه بود. جهت حفظ اختصار و با توجه به اینکه درختان فقط شاخصهای مربوط به رشد رویشی (پایه و پیوندک)، علائم ، حاصل از این پایهها در مرحله رشد رویشی قرار دارند سرمازدگی و میزان رضایتمندی مشتریان در فرم نظر سنجی اعمال شد.