ارزیابی اولیه وضعیت پایه رویشی پسته (1#) کاشته شده در نقاط مختلف کشور بر اساس نظر کارشناسان و باغداران

4- مروری بر نکات مهم ارائه شده توسط کارشناسان و باغداران

1-4- اصفهان

شرکت کشاورزی فجر اصفهان اقدام به کاشت 4200 گایه در منطقه جهار میل نموده اند که پایه ها از استقرار و رشد خوبی برخوردار بوده اند. میزان گیرایی پیوند را 50 درصد ذکر کرده اند که دلیل آن را مناسب نبودن کیفیت پیوندک دانسته اند.

2-4- آذربایجان شرقی

در شهر بناب 785 پایه کاشته شده که علیرغم استقرار و رشد مناسل میزان گیرایی پیوند در آنها پایین (20%) بوده است .بر روی هر پایه تنها یک پیوند زده شده است و دلیل پایین بودن گیرایی پیوند را همین موضوع می دانند . در منطقه بناب رشد پیوندک رقم احمد آقایی طی سه ماه از 15 تا 80 سانتیمتر بوده است.

3-4- خراسان رضوی

در شهر اتابد شهرستان بردسکن 280 پایه رویشی پسته (شوری آب 7000 و شوری خاک 10000) کاشته شده است که علیرغم استقرار خوب پایه و گیرایی بالای پیوند ،می توان رضایتمدی مشتری پایین گزارش شده است. رشد پایه در سال اول مناسب بوده و در سال دوم به رکود رفته اند و رشد پیوندک در آنها بسیار ضعیف بوده است.

در شهر نیشابور 6900 پایه کاشته شده که درصد استقرار آنها 65 درصد ذکر شده است. دلیل استقرار پایین کاشت دیرهنگام ( اردیبهشت 95) ذکر شده است . در این منطقه رشد طوبی پیوندک کم و رشد قطری زیاد گزارش شده است. دور آبیاری بین 10 تا 17 روز متغیر بوده و تفاوتی در این خصوص مشاهده نشده است.

در روستای علی آباد شور شهرستان سبزوار 3250 پیاه (20 تا 30 فروردین 95) کاشته شده که استقرار 100 درصدی و رشد مناسبی داشتهاندو در این منطقه نیز رشد قطری پیوندک بسیاز بیشتر از پایه بذری گزارش شده است. به علت سرمای آذر ماه 95 که دما تا -17 کاهش داشته 20 درصد خسارت سرمازدگی گزارش شده است. لازم به ذکر است که این سرما روی پایه های بذری تاثیر خاصی نداشت . برای مبارزه با سرمازدگی نیمه شهریور اقدام به قطع آبیاری نموده و از محلول خزانگر توصیه شده توسط شرکت ،استفاده کرده اند و از این اقدام رضایت خوبی داشتند.

در تربت جام 3465 پایه کاشته شده که استقرار 98 درصدی و رشد مناسبی داشتند و در این منطقه نیز گزارش شده که رشد پیوندک برروی این پایه رویشی از رشد آن برروی پایه بذری بهتر بود. خسازت سرمازدگی در این باغ 10 درصد گزارش شده و سپس پایه ها مجددا شروع به رشد کرده اند. میزان گیرایی پیوند به دلیل شرایط بد آب و هوایی با 15 درصد کاهش 85 درصد گزارش شده است.

4-4- کرمان

پایه رویشی پسته در سه باغ مختلف در سیرجان کاشته شده است. در باغ اول 2850 پایه کاشته شده که علیرغم استقرار 95 درصدی پایه ها از رشد مناسبی برخوردار نبوده اند. سرمازدگی موجب خشک شدن حدود 10 درصد از پایه ها شده است و حدود 40 درصد از سرشاخه ها نیز آسیب دیده اند. در باغ دوم 3615 پایه کشت شده که به شرد خسازت سرمازدگی داشته اند . شرکت تولید کننده دلیل این امر را شوری بالای خاک ،سرمای کم سابقه و رعایت نکردن دستورالعمل شرکت در زمینه محافظت از سرما برشمرده است. در باغ سوم در سیرجان 2000 پایه رویشی و 3000 پایه بذری کشت شده است. براسا گزارش رشد پایه های بذری بهتر از پایه های رویشی بوده است . حدود 20 تا 30 درصد از پایه ها دچار سرمازدگی شده اند که 5 درصد خشک شدند و بقیه رشد مجدد داشته اند.

در ماهان کرمان پایه رویشی پسته در دوباغ کاشته شده است. در باغ اول 3100 پایه کاشته شده که از ساتقرار رشد مناسب و گیرایی پیوند بالایی برخوردار بوده اند . به نظر باغدار بهتر است پیوند در سال دوم انجام شود به دلیل اینکه پیوندک در سال ازول از رشد مناسبی برخودار نیست. به دلیل سرما 40 تا 50 درصد از پایه ها دچار سرمازدگی شده اند ولی در سال بعد هرکدام 7 تا 8 پاجوش تولید کردند. در باغ دوم که شغل اصلی صاحب آن کشاورزی نبوده است حدود 2205 پایه کشت شده که هنوز پیوند نشده اند. حدود 25 درصد درختان دچار سرمازدگی شده اند که در سال بعد هنگی رشد مجدد کردند.

در شهر راین پایه رویشی در دوباغ کاشته شده است. در باغ اول به دلیل شوری بالای خاک ، به ارتفاع 60 سانتیمتر تعویض خاک صورت گرفته است. در این باغ 1800 پایه کاشته شده که از استقرار ،رشد مناسب و گیرایی پیوند مطلوبی برخوردار بودند. به نظر باغدار اگر پیوندک ها روی پایه سه ساله پیوند بخورند رشد بهتری خواهند داشت . درختان پس از سرما زدگی دوباره رشد کرده اند . به نظر ایشان استفاده از این پایه به دانش فنی بالا، مراقبت زیاد و رطوبت مطلوب خاک نیاز دارد . در باغ دوم 1800 پایه کاشته شده که حدود 10 درصد آنها پیوند شده اند . به نظر باغدار پیوند لوله ای در مورد این پایه از پیوند شکمی بهتر است. درختانی که دچار سرمازدگی شده اند رشد مجدد کرده و خشک نشده اند.

در رفسنجان حدود 5585 پایه رویشی کاشته شده است. رشد پیوندک در سال دوم و سوم پس از پیوند کم بوده ولی در سال چهارم رشد خوبی داشته اند . با وجود اینکه درختان در خاک آلوده به نماتد کاشته شده اند، ولی مشکلی برای آنها ایجاد نشده است.

5-4- قزوین

در بوئین زهرا 3000 پایه کاشت شده که از استقرار ، رشد و گیرایی پیوند مطلوبی برخوردار بوده اند. علام سرمازدگی در نهال ها دیده نشده و خریدار تمایل به خرید مجدد این پایه دارد.

6-4- سمنان

این پایه در دو باغ در دامغان و یک باغ در شاهرود کاشته شده است. در شاهرود به دلیل رشد نامناسب پایه رویشی باغدار تمایل به حذف این پایه ها و استفاده از پایه بذری این رقم دارند. در دامغان یکی از باغداران یکی در میان پایه رویشی و پایه بذری کاشته است و به نظر ایشان پایه های بذری رشد بهتر و تحمل بالاتری نسبت به گرما و سرما دارند. در باغ دیگر در دامغان به دلیل شوری بالا و خسارت سرما میزان گیرایی و رشد پیوند پایین بود . هرچند کارشناس شهرستان عنوان کرده اند که به دلیل گرمای بالای سال جاری، امسال سال مناسبی برای ارزیابی پایه نبوده است.