ارزیابی اولیه وضعیت پایه رویشی پسته (1#) کاشته شده در نقاط مختلف کشور بر اساس نظر کارشناسان و باغداران

5- جمع بندی و بحث

اطلاعات جمع آوری شده از شش استان نشان می دهد که میزان استقرار پایه رویشی پسته (#1) و میزان رشد آن در مجموع در وضعیت مناسبی قرار دارد به طوری که میانگین درصد استقرار در کل پایه ها حدود 91.2 درصد بود. همچنین 85 درصد از پایه ها از دشد مناسبی برخوردار بوده اند .عمده ترین ارقام پیوند شده بر روی این پایه ها اکبری و احمد آقایی بوده اند. از نظر خریداران 71 درصد از پیوندک ها رشد مناسبی داشته اند.

اطلاعات گردآوری شده نشان  می دهد که سرما زدگی یکی از محدودیت های اساسی توسعه سطح زیر کشت پایه رویشی پسته (#1) است. رجوع به آزمایشات انجام شده برروی پایه های مختلف پسته در کالیفرنیا بر روی نهال های دو ساله طی سال های 1989 تا 1990 نشان داد که نهال پایه رویشی پسته (#1) مقاومت کمی نسبت به سرما دارد (جدول 4) ولی در آزمایشات بلند مدت برروی درحتان بالغ مشخص شد که این پایه رویشی پسته (#1) مقاومت کمی نسبت به سرما دارد (جدول 4) ولی در آزمایشات بلند مدت بر روی درختان بالغ مشخص شده که این پایه تحمل مناسبی نسبت به سرما دارد ( جدول 1)

مطالعات آنها نشان داده است که پایههای بذری پسته رقم کرمان بیشترین مقاومت را به سرما داشته ولی به دلیل حساسیت به نماتد و بیماریهای خاکزاد در خاک های آلوده قابل استفاده نیستند. در مجموع اطلاعات جمع آوری شده نشان میدهد که عمدهترین دلیل سرمازدگی این پایه در کشور ما، تاخیر در خواب گیاه در فصل پاییز است.

آزمایشات هشت ساله انجام شده در کالیفرنیا بر روی پایه های آتلانتیکا ،انتگریما و پایه رویشی پسته (#1) در مورد تحمل به شوری نشان داد که این پایه ها نسبت به EC=8 (TDS=5120 ppm) کاملا مقاوم هستند ولی در EC=12 (TDS=7680ppm) همه پایه ها کاهش عملکرد نشان دادند و پایه رویشی (1#) از بقیه حساسیت بیشتری نشان داد ولی در آزمایشات گلخانه ای که از نهال های دوساله استفاده شد، پایه های اینترگریما از بقیه حساس تر بودند. اطلاعات ارسالی از جانب کارشناسان موسسه نشان می دهد که در مناطقی که آب و خاک شور است ،رشد پیوندک از وضعیت مناسبی برخوردار نیست . در زمینه ابتلا به بیماری های قارچی هنوز هیچ گزارشی از حساسیت این پایه و ابتلای آن در کشور  گزارش نشده است. آزمایشات انجام شده در کالیفرنیا نیز نشان می دهد که این پایه تحمل بالایی نسبت به بیماری های قارچی رایج در پسته دارد(جدول 5)

لازم به ذکر است که براساس بررسی های انجام شده در کالیفرنیا ،پایه رویشی پسته (1#) به شدت مستعد کمبود عناصر روی ،مس و بر است و در زیمنه جذب این عناصر ضعیت می باشد (جدول 6) بنابراین بایستی نسبت به تغذیه عناصر ریزمغذی به این پایه توجه ویژه ای مبذول شود.

ر نهایت می توان اظهارنظر کرد که در انتخاب پایه برای ایجاد باغ بایستی فاکتورهای متنوعی را در نظر گرفت. اولین و مهمترین نکته ،داشتن اطاعات فنی کامل از ویژگی های این پایه و اقلیم منطقه محل احداث باغ است . در این شرایط کاشت پایه رویشی پسته (#1) می تواند با موفقیت خوبی همراه باشد . با این وجود برای اظهار نظر نهایی بایستی منتظر باردهی باغ های ایجاد شده با استفاده از از این پایه در ایران بود.

6- پیشنهادات

1-6- انجام آزمایشات سازگاری در مورد این پایه در نقاط مختلف کشور و تعیین پهنه های مناسب برای کاشت پایه رویشی پسته (1#)

2-6- به دلیل محدودیت در حد آستانه تحمل در مورد پایه ( در مورد هر نوع تنش) بایستی عواملی مانند میزان شوری آب و خاک ، بافت خاک ،حضور عوامل بیماری زای خاکزی ، میزان عناصر موحود در خاک و اقلیم ( ارتفاع از سطح دریا و کمینه دمای ماه های سال) را در نظر گرفت.

3-6- تهیه یک بسته کامل آموزشی و اطلاعاتی توسط شرکت تولید کننده پایه و ارائه آن به خریدار )

4-6- براساس توصیه های فنی شرکت برای تحریک خواب در گیاه ( در فصل پاییز) بایستی میزان آبیاری را در شهریور ماه به شدت کاهش داد و همچنین از محلول خزانگر توصیه شده توسط شرکت تولید کننده پایه استفاده کرد.

7- منابع

Ferguson, L., Reyes, H., Sanden, B., Grattan, S., Epstein, L., & Krueger, B. (2005). Pistachio rootstocks. Pistachio production manual, 67-73.

Ferguson, L., Beede, R. H., Reyes, H., & Metheney, P. (2001, May). California pistachio rootstocks evaluations. In III International Symposium on Pistachios and Almonds 591 (pp. 63-66)